Лого Инова Топ Грийн

Сподели новината:

Бъдете винаги информирани с последните новини?

Регистрирайте се за нашия бюлетин и бъдете първите, които ще чуят за най-новите зелени решения и Innovatopgreen.

Последвайте ни:

Проект „Отглеждане на трайни насаждения“

Бенефициент „Инова Топ Грийн“ ЕООД

Знаме на България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Номер на Договор: BG06RDNP001-6.007-1454 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цели на проекта:

  • Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;
  • Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд

Обща стойност на безвъзмездната помощ: 29 337,00 лв. Начало: 22.07.2021 Край: 22.07.2026