Лого Инова Топ Грийн
Ползи от зелените покриви
източник  https://climate.nasa.gov

У ДОМА С ПРИРОДАТА ИЛИ ЗАЩО ДА ИМАМ ЗЕЛЕН ПОКРИВ?

Простотата на този въпрос може да доведе до разнообразие от отговори, свързани с
екологични, икономически, обществени, екзистенциални аспекти. Всички те обаче водят до ПОЛЗИТЕ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ ПОКРИВИ. Иначе казано, Вашият зелен покрив:

УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА ПОКРИВА

Зеленият покрив предпазва покривния материал от външни въздействия като слънчева светлина, дъжд, вятър и температурни колебания. Увеличава се дълготрайността и се подобряват експлоатационните условия на хидроизолацията и мазилката, тъй като растителността елиминира влиянието на ултравиолетовите лъчи, предпазва от механични повреди и подобрява температурно-влажностния режим. Европейските покриви могат да издържат между 30 и 50 години. Зеленият покрив удължава 2-3 пъти живота на вашия покрив. Сигурно е, че ще възстановите инвестицията във вашия зелен покрив в рамките на 5 до 20 години.

НАМАЛЯВА ОТТИЧАНЕТО НА ДЪЖДОВНА ВОДА

Устойчивият дренаж е важен компонент на всяка сграда, като начин за противодействие на наводненията в случай на обилни валежи. За разлика от конвенционалните покриви, които са проектирани да се освобождават от дъждовната вода възможно най-бързо, зелените покриви абсорбират валежите чрез съхранение на водата в растенията, субстрата и дренажния слой. Изчислено е, че зеленият покрив задържа дъждовна вода от 40-80% от годишните валежи, а при инсталиране на напоителна система – до 100 %. Ефектът е особено голям, когато зелените покриви са повече на брой и са обединени в зелена система. Значително се намалява натоварването върху канализационната система, а така също дъждовната вода се пречиства. Всичко това спомага за стабилизиране на нивото на подпочвените води, намалява се пиковото натоварване на канализационната система, а рискът от наводнения се свежда до минимум.

ПОДОБРЯВА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА

Зеленият покрив повишава топлинните характеристики и подобрява енергийната ефективност на сградата. Покривното озеленяване, в зависимост от дебелината на вегетационния пласт и вида на зеленината, подобрява топлоизолацията с до 40%. Изолиращият ефект на елементи от пакет за покривно озеленяване с дебелина от 6,5 до 18 см може да се сравни с ефекта от обичайната топлоизолация с дебелина 2,5 до 6,5 см. За една еднофамилна къща чрез озеленяване на покрива може да се постигне намаляване на нуждите от газ за един отоплителен сезон със 100 м3Енергоспестяващият ефект на озеленените сгради е по-добър през горещите месеци. Разходът за климатик може да се намали със 75% през лятото. Растенията абсорбират и отразяват висок процент слънчева енергия и следователно намаляват температурата на покрива през лятото, като същевременно подпомагат топлинната ефективност през студената зима, като осигуряват топлина вътре, което от своя страна води до енергийни и финансови икономии. От своя страна това води до намалени емисии на CO2 с 215 кг/м2 годишно.

СМЕКЧАВА ЕФЕКТА НА ГРАДСКИЯ ТОПЛИНЕН ОСТРОВ

В гъсто застроените градски зони и урбанизираните пространства се наблюдават устойчиво по-високи температури, което се определя като ефект на градския топлинен остров (Urban Heat Island – UHI). По-високите температури на земната повърхност и на контактния с нея слой въздух допълнително топлинно натоварват градското население, като повишават температурния стрес, особено през летните месеци. Ефектът на градския топлинен остров се появява в градовете, където тъмните покриви на сградите, черният асфалт и бетонните настилки концентрират топлината на слънчевото греене. Температурата в града се повишава до 12° C. Това предизвиква проблеми с общественото здраве и благосъстояние, както и значително повишаване на потреблението на енергия и свързаните с това емисии на парникови газове. Зелените покриви могат да помогнат за намаляване на ефект на градския топлинен остров, считан за един от ключовите фактори за промяна на климата. Те осигуряват допълнително положително влияние върху климата в непосредствена близост до вашата сграда и върху температурата в града. В общ план това означава намаляване на градската температура с 3°C, благодарение на зелените покриви.

ПОДОБРЯВА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯТА НА СГРАДАТА

Твърдите повърхности отразяват звука, вместо да го абсорбират. Зелените покриви могат да действат като звукоизолация, поглъщайки и намалявайки нивата на шум от 2-12 dB. Подобряването на звукоизолацията като свойство на покривното озеленяване е важно най-вече за едно- и двуетажните сгради, както и за леките покривни конструкции.

ОКАЗВА ПОЛОЖИТЕЛНО ВИЛЯНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Зелените покриви могат да увеличат биологичното разнообразие и да създадат местообитания в големите населени места, които обикновено не са гостоприемни за дивата природа. Билките и трайните насаждения на зелените покриви имат важна екологична роля като заместващи хабитати, създавайки алтернативно местообитание за пчели, пеперуди, насекоми и птици в градските райони.

ПОВИШАВА ЕСТЕТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА СГРАДАТА

Зелените покриви поддържат широк спектър от растения – сукулентни седуми, цъфтящи трайни насаждения. Цялата тази растителност разкрасява сградата както отвън, така и отвътре. Наличието на гледка или достъп до естествена растителност (например върху зелен покрив) осигурява положително въздействие върху психологическото благосъстояние. Има много доказателства, че това може да увеличи производителността на персонала и още – зелените площи също могат да помогнат на болните да се възстановят по-бързо.

ПОВИШАВА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПАНЕЛИ

Слънчевите панели работят ефективно до 24° C и 25° C. Когато температурата на околната среда надвиши тези нива, фотоволтаичните панели губят ефективност. Зелените покриви, чрез изпаряване, могат да понижат температурата на околната среда, което означава, че слънчевите панели работят по-ефективно, като по този начин генерират повече енергия. В топъл климат фотоволтаичните панели се възползват от по-хладния въздух, създаден от зелените покриви, за да поддържат или повишават ефективността си. Изчислено е подобряване на производителността на фотоволтаичните системи до 6%.

ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Освобождаването на въглероден двуокис е един от ключовите фактори, допринасящи за глобалното затопляне, поради което правителствата са натоварени да изпълняват строгите цели на ЕС до 2030 г за намаляване на нивата му. Според научните данни над 43% от общите емисии на CO2 се отделят от сградите – охлаждане, отопление и др. Зелените покриви намаляват нуждата от климатик, като същевременно спомагат за разходване на по-малко топлина през зимата. Растенията и растителните килими на зеления покрив филтрират частиците от въздуха и превръщат CO2 в кислород. Те спомагат и за намаляване на количеството прах във въздуха. За да бъдем по-конкретни, зелените покриви „улавят“ праха и замърсителите на въздуха – диапазон PM10 м/у 0,42–9,1 г/м² годишно.

Проучвания показват, че зелените покриви, които най-често включват седумни видове, могат да поглъщат значителни количества СО2. Данните сочат, че екстензивните зелени покриви могат да поглъщат от 500 до 2500 гр. СО2 на кв.м. годишно.

Една от най-често споменаваните ползи на зелените покриви е способността им да абсорбират въглероден диоксид и да го превръщат в кислород.

Със зеления покрив вие допринасяте за пречистването на въздуха, обогатяването му с кислород и пазите природата.

СЪЗДАВА И СТИМУЛИРА ЗАЕТОСТТА

Озеленяването на сгради и създаването на зелени покриви носи ползи и като икономически подход. С нарастването на популярността на технологиите за зелени покриви и фасади по света се създават възможности за работа във всички сектори на пазара, от вносители на суровини до производства, транспорт до търговия на дребно и от проектиране до строителство. Предоставят се възможности за изследвания и иновации. Появата и прилагането на тази технология създава нови работни места в полза на местната икономика.