ЖИВИ ПОКРИВИ

НОВИНИ

ПОЛЗИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ ПОКРИВИ

50 години

живот на покрива

26%

подобрена енергийна ефективност за климатизация

80%

отразяване на слънчевата светлина

2-12 dB

допълнителна шумоизолация

55%

по-малко oтточна дъждовна вода

215 кг/м²

спестени емисии годишно

СЪЗДАВАМЕ ЖИВИ ПОКРИВИ

Инова Топ Грийн е иновативна компания. Учим се от най-добрия иноватор – Природата. Специализираме в областта на комплексните решения за зелени покриви. Гордеем се, че сме първият, а вероятно и единствен, български производител на основните компоненти за екстензивни зелени покриви – седумни килими (чимове) и субстрат. Познаваме Седумите – най-устойчивите на студ и суша растения – и ги отглеждаме с любов. Представител за България сме на Optigrün international AG – немска компания с над 40-годишен опит и световен лидер на пазара на зелените покриви.

Инова Топ Грийн предлага това, което е необходимо, за да имате вечно зелен покрив: изграждане на цялостната покривна система, поддръжка на място, точните съвети и „зелено“ мислене. Ние създаваме живи покриви.

ПРОЕКТИ НА ИНОВА ТОП ГРИЙН

ПАРТНЬОРИ

Ташев-Галвинг ООД лого

Ташев-Галвинг ООД

Машини, инструменти, строителни материали, крепежи и градинска техника.

Innovation Norway and Grants Logos

Проект Иновативни зелени покриви чрез модел на кръгова икономика, Договор №: 2021/587877, финансиран в рамките на Втора покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

европейски проект

Проект „Подкрепа за устойчив бизнес на Инова Топ Грийн ЕООД“ Номер на Договор: BG05M9OP001-1.054-0033-C01

ЕС + ПРСР

Проект „Отглеждане на трайни насаждения“ Номер на Договор: BG06RDNP001-6.007-1454 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.